VIESTIMEDIAN DATASTRATEGIAPROJEKTI: ASIAKASLÄHTÖISTÄ KASVUA DATAN AVULLA

Datan ja tekoälyn avulla kohti digitaalisia kasvutavoitteita

Data Design auttoi Viestimediaa rakentamaan datastrategian vauhdittamaan digitaalista kasvua ja parantamaan asiakaskokemusta. Yhteistyön tuloksena syntyi liiketoimintalähtöinen kehittämisen tiekartta, joka tukee Viestimedian strategian mukaista kasvua ja kilpailuetua kestävän liiketoiminnan rakentamiseksi.

Data Design auttoi Viestimedia hyödyntämään dataa digitaalisen kasvun saavuttamiseksi

Viestimedia, Suomen johtava maaseutuun, metsään ja pientaloasumiseen liittyvien sisältöjen tuottaja kääntyi Data Designin puoleen saadakseen apua datastrategian luomisessa, joka auttaisi heitä saavuttamaan digitaaliset kasvutavoitteensa. 

 

Yhteistyössä kehitimme kattavan datastrategian, tunnistimme keskeisimmät käyttötapaukset ja nopeita voittoja tuottavat lähdöt, joiden avulla Viestimedia voi vahvistaa asiakassuhteita, lisätä kannattavuutta, parantaa asiakaskokemusta ja saavuttaa kilpailuetua kestävän liiketoiminnan rakentamiseksi.

Halusimme ymmärtää kokonaisvaltaisesti, miten datan ja tekoälyn käyttö voi tukea liiketoiminnan tavoitteita ja tarjota asiakkaillemme korkealaatuista ja oikea-aikaista sisältöä. Valitsimme Data Designin kokeneet asiantuntijat innostamaan eri tiimit keskustelemaan mahdollisuuksista ja visioimaan yhdessä Viestimedian tulevaisuutta datan ja tekoälyn parissa.

Saimme nopealla aikataululla loistavan kehityssuunnitelman tukemaan muutosta eri organisaation osissa, johon yritys oli tyytyväinen johtoryhmää ja hallitusta myöten. Data Designilla on erinomainen kyky muuttaa monimutkaiset asiat konkreettisiksi ja tukea muutosprosessin läpivientiä.

Digitaalisen kasvun haasteet ja ratkaisut

Viestimedian toimintaympäristössä digitalisaatio ja sisältöjen kuluttaminen digitaalisissa kanavissa ovat aiheuttaneet suuria muutoksia. Printtimedian kustannukset ovat nousseet, jakelu on muuttumassa, maatilojen määrä vähenee ja sisällön kulutus siirtyy digitaalisiin palveluihin. Yritys tarvitsi datastrategian, joka tukisi tulevaisuuden visioita ja varmistaisi kehitystyön olevan linjassa organisaation liiketoimintastrategian kanssa.

 

Yhdessä Viestimedian kanssa järjestetyissä työpajoissa tunnistimme kymmeniä käyttötapauksia ja viisi arvoaluetta, joissa Viestimedia voisi eniten hyötyä datasta liiketoiminnan tavoitteidensa saavuttamiseksi. Laadimme OKR-mallin mukaiset mittarit kullekin arvoalueelle, joiden avulla kehitystyö saadaan mitattavaksi ja helpommin seurattavaksi.

 

Tunnistimme puutteita asiakastietojen kattavuudessa ja yksityiskohtaisuudessa, joiden avulla Viestimedia ymmärtäisi asiakkaidensa tarpeita ja käyttäytymistä paremmin. Laadimme kattavan suunnitelman näiden havaittujen puutteiden korjaamiseksi ja varmistaaksemme tietojen, järjestelmien ja tietopääoman optimaalisen hyödyntämisen tulevaisuudessa. Vision mukaisen perustan päälle Viestimedian on helpompi rakentaa vaiheittain työpajoissa tunnistettuja käyttötapauksia datastrategiassa laaditun tiekartan mukaisesti.

Viestilehtien päätuotteita ovat sanomalehti Maaseudun Tulevaisuus, aikakauslehdet Koneviesti ja Aarre sekä verkkopalvelu suomela.fi.

Datan hyödyntäminen digitaalisen kasvun saavuttamiseksi

Projektin aikana laadimme Viestimedialle datastrategian, joka edistää yrityksen kasvutavoitteita asiakaskokemuksen, sisältö- ja mediamyynnin sekä sisällöntuotannon näkökulmista. 

 

Datastrategiassa tunnistimme ja priorisoimme keskeisiä käyttötapauksia, jotka vahvistavat asiakassuhteita, lisäävät kannattavuutta sekä kilpailuetua ja parantavat asiakaskokemusta. Näiden avulla Viestimedia saavuttaa kilpailuetua ja rakentaa kestävää liiketoimintaa tulevaisuudessa. Lisäksi tunnistimme nopeita voittoja, joiden avulla Viestimedia pääsee nopeasti alkuun datan hyödyntämisessä.

Liiketoimintalähtöinen kehittämisen tiekartta

Projektin lopputuloksena syntyi liiketoimintalähtöinen kehittämisen tiekartta, joka tekee datakehittämisen näkyväksi liiketoiminnan suuntaan sisältäen arvoalueet, käyttötapaukset ja niiden vaiheistuksen. Tiekartta kuvattiin tulevalle kolmelle vuodelle, vaiheistaen ne arvoalueittain sekä eri kehitysprojekteiksi.

Kyvykkyyksien kehittämisen tiekartta

Toisesta näkökulmasta toteutimme myös kyvykkyyksien kehittämisen tiekartan, joka auttaa tietopääomien, data-alustan arkkitehtuurin, roolien ja tiedonhallinnan kehittämisessä.


Data-analytiikka ja tekoälyavusteinen sisällöntuotanto ovat avainasemassa Viestimedian digitaalisessa kasvussa. Näiden teknologioiden avulla yritys voi luoda entistä kohdennetumpaa ja tehokkaampaa sisältöä, parantaa asiakaskokemusta ja lisätä uusmyyntiä. 

Yhteenveto

Viestimedian datastrategiaprojekti on onnistunut esimerkki siitä, kuinka yritys voi hyödyntää dataa ja tekoälyä saavuttaakseen digitaaliset kasvutavoitteensa tulevaisuudessa. Data Designin asiantuntemuksen ja Viestimedian sitoutumisen ansiosta projekti rakensi datalähtöisen pelisuunnitelman, joka tukee organisaation strategian mukaista kasvua.

 

Yrityksen johtoryhmä ja hallitus olivat tyytyväisiä suunnitelmaan sekä materiaalin laatuun ja ovat valmiita investoimaan tunnistettuihin kehityskohteisiin.

Työskentelymme Viestimedian kanssa on osoittanut, että yritys on sitoutunut hyödyntämään dataa entistä tehokkaammin ja innovatiivisemmin. Me Data Designissa olemme iloisia voidessamme tukea heitä tässä prosessissa ja odotamme innolla yhteistyömme jatkumista datastrategian jalkauttamisessa.

PALVELU:
KESTO:

3 kuukautta

ASIAKAS:
PROSESSIT:

Sisältömyynti, mediamyynti, markkinointi, sisällöntuotanto, asiakaskokemus

LIIKETOIMINTAHYÖDYT:

Puuttuuko sinulta datan ja tekoälyn pelisuunnitelma?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme henkilökohtaista konsultaatiota varten ja selvitä, miten data ja tekoäly voivat parantaa tarjontaasi, edistää innovointia ja luoda kilpailuetua toimialallasi.

Samankaltaisia referenssejä

Back To Top
Theme Mode